O dyktandzie

Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” oraz Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi zapraszają  mieszkańców Piły i regionu pilskiego do udziału w IV edycji konkursu ortograficznego DYKTANDO 500 o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Konkurs odbędzie się 23 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00 w Miejskiej Sali Koncertowej w Pile,
ul. Dąbrowskiego 8.

Autorem tekstu dyktanda jest prof. Andrzej Markowski – przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Na zwycięzców zmagań ortograficzno - interpunkcyjnych czekają wartościowe nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Piły.

Regulamin

Regulamin otwartego konkursu DYKTANDO 500 o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej pod patronatem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
 

ORGANIZATORZY

 1. Organizatorami konkursu ortograficznego dla dorosłych DYKTANDO 500 pod patronatem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk są Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile oraz  Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter dyktanda, mogą wziąć w nim udział mieszkańcy miasta Piły i powiatów: pilskiego, złotowskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, szczecineckiego i  wałeckiego, którzy ukończyli 16 lat, oraz zaproszeni goście.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie 500 jest zarejestrowanie się przez wypełnienie zgłoszenia do 12 kwietnia 2015 r. i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu.
 3. Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, wypełniając formularz na stronie www.pila500.pl/dyktando.
 4. Organizatorzy gwarantują udział w Dyktandzie pięciuset osobom, które jako pierwsze zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.
 5. Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadaje osobie wyrażającej chęć udziału w Dyktandzie 500 numer identyfikacyjny i przesyła jej e-mailem informację zwrotną o treści: Zostałeś zarejestrowany pod nr …
 6. Organizatorzy do dnia 14 kwietnia 2015 r. zamieszczą na stronie www.pila500.pl/dyktando pełne listy zakwalifikowanych do konkursu.
 7. W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.
 9. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora konkursu w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).
 10. Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

 

JURY

 1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury złożone z nauczycieli języka polskiego w Pile pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Markowskiego – Przewodniczącego Rady Języka Polskiego przyPrezydium Polskiej Akademii Nauk.
 2. Członkowie Jury zajmują się w szczególności prawidłowym przebiegiem Dyktanda 500, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem kwestii spornychzwiązanych z przebiegiem Dyktanda 500.
 3. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4.  Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

 

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs odbędzie się w 18 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w Teatrze Miejskim w Pile przy pl. Staszica 1.
 2. Rejestracja uczestników konkursu 18 kwietnia 2015 roku od godziny 9.00. Uczestnicy będą wpuszczani do sali po okazaniu dokumentu tożsamości.
 3. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
 4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
 5. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
 6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
 7. Prace sprawdzać będzie komisja złożona z nauczycieli polonistów miasta Piły.
 8. Dyktowany tekst uczestnicy zapiszą otrzymanym długopisem, na otrzymanym papierze, możliwie wyraźnie.
 9. W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy uwzględnione w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 lub utworzone zgodnie z zapisanymi w nim zasadami. Ten słownik będzie też służył jako źródło kryteriów poprawności w trakcie sprawdzania zapisów podyktowanego tekstu.
 10. O zwycięstwie w konkursie zdecyduje mniejsza liczba błędów. Gdyby w dwóch lub w większej ilości zapisów wystąpiło tyle samo błędów, Jury – aby wyłonić zwycięzcę – uwzględni ich jakość. Gdyby dwa lub więcej zapisów nie zawierało żadnego błędu, jury w celu wyłonienia zwycięzcy uwzględni walory estetyczne zapisów. W razie niejednomyślności Jury rozstrzyga głos przewodniczącego.
 11. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
 12. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.
 13. Ogłoszenie werdyktu nastąpi 18 kwietnia 2015 roku o godz. 14.30 w Teatrze Miejskim w Pile przy  pl. Staszica 1.
 14. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany nagrodą rzeczową ufundowaną przez Prezydenta Miasta Piły i Dyplomem Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej. Nagrodzonych zostanie również kolejnych pięciu laureatów – zdobywcy II i III miejsca oraz 3 wyróżnionych.
 15. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne przewidziane lub na ich ekwiwalent pieniężny, przy czym wolne od podatku dochodowego są nagrody rzeczowe do wysokości 760 zł.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu.
 3. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących Dyktando 500 postanowień Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Zespole Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile oraz na stronie internetowej: www.pila500.pl/dyktando.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
 6. Autorstwo zapisów podyktowanego tekstu może zostać ujawnione tylko za pisemną zgodą ich autorów.
 7. Wgląd do własnego zapisu w dniu konkursu będą mieli uczestnicy pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na publiczne ujawnienie swego autorstwa.
 8. Wszystkie zapisy podyktowanego tekstu zostaną złożone w archiwum w Zespole Szkól nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile.

                             Organizatorzy Konkursu

Lista zwycięzców

IV edycja DYKTANDA 500 rozstrzygnięta!

4. edycja Dyktanda 500 przeszła już do historii.


Mistrzem Ortografii Ziemi Pilskiej zostały:

p. Bożena Kleszcz i p. Katarzyna Polachowska.


Tytuł I wicemistrza otrzymała p. Ariana Buszkiewicz, zaś wyróżnienia trafiły do:

p. Aleksandry Kucharczyk
Anny Kaczmarek
Zuzanny Zyber.


Do tegorocznego dyktanda zarejestrowało się 76 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w związku z tym jury postanowiło przyznać poza regulaminem NAGRODĘ SPECJALNĄ ufundowaną przez Prezydenta Piły dla MISTRZA ORTOGRAFII w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych Marcie Kużaj.

GRATULUJEMY!

Tekst dyktanda

DYKTANDO 2016
Andrzej Markowski

Nie były to czasy wczesno- ani późnośredniowieczne, sytuowały się one gdzieś mniej więcej w połowie tego ponadtysiącletniego okresu w dziejach. Kupcy, wcale nie z rzadka przejeżdżający przez nie najmniejsze równiny położone na północ od niebosiężnych gór w środkowo-wschodniej Europie i zdążający do burzliwego Morza Bałtyckiego, nieraz wysłuchiwali niezwyczajnych opowieści o żyznych polach, chędogich chatach i zażywnych ludziach, strzeżonych, ale i nękanych  przez bóstwa nie bóstwa, i klechd o ich supermocy. Raz były to niby-postaci ludzkie, kiedy indziej quasi-zwierzęta, a czasem po prostu drzewa czy kamienie człowiekopodobne. Nad morzem słyszeli o potężnym Swarożycu i wszechwładnym czterotwarzowym Świętowicie, na wschodzie przestrzegano przed gniewem Dadźboga. Ostrzegano przed dziewczęco powabnymi południcami i szkaradnymi dziwożonami, a zwłaszcza przed krwiopijczyniami strzygami. Przyjemniejszą aparycję miały brzeginie i inne rusałki, niemniej jednak były nie mniej groźne niż inne bóstwa, gdyż zwabiały młodzieńców, którzy dopiero poniewczasie orientowali się w śmiercionośnej naturze ich chuci.

Tymczasem tuż-tuż za południowo-zachodnimi, a także południowo--wschodnimi stokami gór triumfy/tryumfy święciła nowa wiara. I na północy słyszano już gdzieniegdzie o nowym bogu, skądinąd tak innym od bogów miejscowych, że nad wyraz trudnym do pojęcia. Niełatwa więc była misja nowo przybyłych krzewicieli  wiary. I choć po prawdzie odkąd tę wiarę przyjął książę Mieszko, mieli oni wsparcie władzy, to kiedy niekiedy latami trwało przekonywanie do chrześcijańskiego Boga. Z czasem, po ćwierćwieczu, a nawet półwieku, chrześcijaństwo zakorzeniło się wśród tych plemion zachodnich Słowian, które niezadługo potem pod berłem Piastów zjednoczyły się w państwo naszych praprzodków. A niespełna trzy stulecia później powstał pierwszy religijno-patriotyczny hymn „Gaude Mater Polonia”, śpiewany po łacinie, który towarzyszył odtąd wielu uroczystościom oficjalnym.

Archiwum

Archiwalne konkursy ortograficzne Pilskie Dyktando 500:

2015 2014 2013